EUCERIN REKLAMINĖS KAMPANIJOS TAISYKLĖS

Bendrosios sąlygos

1. Reklaminės kampanijos organizatorius yra „NIVEA Polska Sp. z o.o., buveinė ul. Gnieznienska 32, 61-021, Poznanė (Poznan), Lenkija (toliau – Organizatorius).

2. Eucerin reklaminė kampanija – tai reklaminė kampanija (toliau – Reklaminė kampanija, Konkursas), kurią koordinuoja (vykdo Organizatoriaus nurodymu) UAB “Enivo LT”, įmonės kodas 306682436, registruota adresu Pernavas 42-2, Riga, LV-1009, Latvia, (toliau – Vykdytojas).

3. Reklaminės kampanijos teritorija – tai bet kuri fizinė ar internetinė vaistinė, esanti Lietuvos Respublikoje, kurioje prekiaujama Reklaminėje kampanijoje dalyvaujančiais produktais EUCERIN.

4. Reklaminė kampanija prasideda 2024 m. kovo 1 d. ir baigiasi 2024 m. balandžio 30 d. Laikotarpis, per kurį galima dalyvauti Reklaminėje kampanijoje įsigijus EUCERIN produktų už 30 eurų ir daugiau bei užpildžius registracijos formą, prasideda 2024 m. kovo 1 d. 00.01 ir baigiasi 2024 m. balandžio 30 d. 23.59.

5. Reklaminės kampanijos prizinį fondą sudaro šie prizai (toliau kartu ar atskirai vadinami – Prizas(-ai)):

- 1 500 EUR (įskaitant PVM) vertės „Novaturas“ kelionės kuponas;
- 10 vnt. 100 EUR (įskaitant PVM) vertės EUCERIN produktų rinkinių:

 

4005800198687

Eucerin Hyaluron-Filler dieninis kremas SPF 30

50 ml

4005800634864

Eucerin Hyaluron-Filler naktinis kremas

50 ml

4005800025631

Eucerin Hyaluron-Filler akių srities kremas

15 ml

 

  Bendra prizinio fondo vertė yra 2 500 EUR (įskaitant PVM).

6. EUCERIN produktų, perkamų norint dalyvauti Reklaminėje kampanijoje, skaičius yra neribotas.

7. Dalyvauti Reklaminėje kampanijoje galima tik Reklaminės kampanijos laikotarpiu įsigijus vienu pirkimu EUCERIN produktų už 30 eurų ir daugiau bei tinkamai užpildžius specialią registracijos formą internetinėje svetainėje www.eucerin.lt. EUCERIN produktai, įsigyti prieš Taisyklių 4 punkte nurodytą Reklaminės kampanijos laikotarpį arba po jo, nesuteikia teisės dalyvauti Reklaminėje kampanijoje. Registracija internetinėje svetainėje prieš ar po Reklaminės kampanijos laikotarpio bus laikoma negaliojančia ir nesuteiks teisės laimėti prizus. Privalote išsaugoti parduotuvėje suteiktą pirkimo kvitą kaip EUCERIN produktų įsigijimo įrodymą.

8. Reklaminės kampanijos dalyvių amžius nėra ribojamas. Jei Reklaminės kampanijos dalyvis yra nepilnametis, registracijos formą gali užpildyti ir nepilnamečio duomenis pateikti tik to asmens tėvai, įtėviai arba globėjai, kurie yra atsakingi už tokių duomenų pateikimą. Būtinas įstatyminio atstovo sutikimas dalyvauti Konkurse. 

9. Konkurso dalyvis privalo pateikti įstatyminio atstovo sutikimą, atsiųsdamas nuskenuotą arba įskaitomą rašytinio pareiškimo dėl įstatyminio atstovo sutikimo dalyvauti Konkurse nuotrauką adresu lottery@enivo.eu. Tai padaryti būtina ne vėliau nei registracijos Konkurse metu. Vėliau sutikimo originalas turėtų būti išsiųstas paštu arba pasinaudojus kurjerio paslaugomis Vykdytojo adresu. Siuntimo išlaidas padengia Konkurso dalyvis. Įstatyminio atstovo sutikimo forma pateikta Taisyklių priede Nr. 1. Įstatyminio atstovo sutikimo pateikimo data negali būti vėlesnė už dalyvavimo Konkurse registracijos datą. Įstatyminis atstovas privalo pirmiau paminėtame sutikime nurodyti savo el. pašto adresą. Konkurso Organizatorius ir/arba Vykdytojas pasilieka teisę savo pasirinktu būdu patikrinti pirmiau paminėto sutikimo teisingumą ir tikrumą.

10. Registracija interneto svetainėje www.eucerin.lt. yra nemokama. Užpildydamas registracijos formą, Reklaminės kampanijos dalyvis prisiima visišką atsakomybę už teisingos ir tikslios informacijos bei asmens duomenų pateikimą. Nurodžius melagingus laimėtojo duomenis, Organizatorius turi teisę neduoti prizo.


Asmens duomenų tvarkymas

11. Gerbiame Jūsų privatumą ir saugome pateiktus asmens duomenis, kuriuos renkame taip, kaip tai nurodyta šiose Taisyklėse. Pateikiame paaiškinimą, kodėl renkame Jūsų asmens duomenis ir kaip juos naudojame.

12. Jūsų pateiktus asmens duomenis naudojame siekdami išrinkti laimėtoją, informuoti laimėtojus, išsiųsti prizus paštu, viešai arba interneto svetainėje www.eucerin.lt paskelbti laimėtojo vardą ir pavardę, laimėjusio kvito numerį, taip pat su Jumis susisiekti, atsakyti į Jūsų užklausas ar pastabas. Jūsų asmens duomenis tvarkome siekdami įvykdyti sutartinius įsipareigojimus, remdamiesi Jūsų sutikimu ar Reklaminės kampanijos Organizatoriaus pareiga vykdyti teisines prievoles.

13. Dalyvio asmens duomenų valdytojas yra Organizatorius („NIVEA Polska Sp. z o.o.“).

14. Duomenų tvarkytojas yra Vykdytojas (UAB "enivo LT").

15. Dalyvaudami Reklaminėje kampanijoje, dalyviai yra informuoti, kad Reklaminės kampanijos Organizatorius naudos jų asmens duomenis laimėtojams išrinkti ir viešai paskelbti interneto svetainėje www.eucerin.lt. Jei nesutinkate su tokiu asmens duomenų naudojimu ir šiomis Taisyklėmis, nepateikite duomenų arba pareikalaukite nutraukti duomenų tvarkymą, tačiau tai gali reikšti, kad negalėsite dalyvauti Reklaminėje kampanijoje. Norėdami atšaukti sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis ir (ar) nutraukti tolesnį duomenų tvarkymą, prašome susisiekti su Organizatoriumi el. paštu eucerin.info@beiersdorf.com.

16. Reklaminės kampanijos dalyvių asmens duomenys teikiami jų laisva valia, tačiau būtini norint prisijungti prie Reklaminės kampanijos, įskaitant visų pirma Prizų įteikimą. Asmens duomenų nepateikimo pasekmės gali būti tai, kad nebus galimybės dalyvauti Reklaminėje kampanijoje, įteikti Prizo arba nagrinėti skundo.

17. Asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR) bei kitais teisės aktais, šiems tikslams bei šiais pagrindais:

a) Sutarties vykdymo pagrindas

- dalyvavimas Reklaminėje kampanijoje, Reklaminės kampanijos vykdymas bei bendravimas su Reklaminės kampanijos dalyviais – BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, adresas, telefonas, pirkimo kvito numeris, įstatyminio atstovo vardas, pavardė, el. paštas, ryšio su nepilnamečiu pobūdis;
- laimėto Reklaminės kampanijos Prizo įteikimas, įskaitant viešą Prizų laimėtojų asmens duomenų paskelbimą internetinėje svetainėje – BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, pirkimo kvito numeris.

b) Organizatoriaus prievolių vykdymo pagrindas

- skundo nagrinėjimas – BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris,pirkimo kvito numeris, skundo turinys, įstatyminio atstovo vardas, pavardė, el. paštas, ryšio su nepilnamečiu pobūdis; 

- mokesčių ir apskaitos įsipareigojimų vykdymas, privalomas Organizatoriui – BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, pirkimo kvito numeris, įstatyminio atstovo vardas, pavardė, el. paštas, ryšio su nepilnamečiu pobūdis.

c) Organizatoriaus teisėtų interesų pagrindas

- reikšti ieškinius arba nuo jų gintis – BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, ieškinio (ar kito teisminio dokumento) turinys, pirkimo kvito numeris, adresas, įstatyminio atstovo vardas, pavardė, el. paštas, ryšio su nepilnamečiu pobūdis.

d) Duomenų subjekto sutikimo pagrindas

- reklaminių žinučių siuntimas, siekiant pasiūlyti prekes ar paslaugas, teikiamas Organizatoriaus – BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas.

18. Jūsų asmens duomenis tvarkome ir saugome ne ilgiau, nei tai būtina šiose Taisyklėse nurodytais tikslais. Tvarkome ir saugome duomenis, reikalingus Reklaminei kampanijai organizuoti ir vykdyti, tol, kol Jūs dalyvaujate Reklaminėje kampanijoje ir vieną mėnesį nuo jos pabaigos. Laimėtojų asmens duomenis saugome 10 metų. Visus tiesioginei rinkodarai reikalingus duomenis tvarkome ir saugome 3 metus nuo Reklaminės kampanijos pabaigos, išskyrus atvejus, kai savo sutikimą atsiimate anksčiau.

19. Kitais tikslais tvarkomų duomenų saugojimo laikotarpis yra toks:
a) skundą pateikusio asmens duomenys saugomi iki skundo išnagrinėjimo;
b) laimėtojo duomenys ir susiję skundų dokumentai saugomi 10 metų nuo Prizo išdavimo dienos siekiant ginti galimus reikalavimus;
c) Prizo išdavimo patvirtinimas – galimo mokesčių audito pagal Taisykles tikslu duomenys saugomi 5 (penkerius) metus nuo metų, einančių po metų, kuriais buvo įteikti Prizai, pradžios.

Tam tikri dokumentai ir juose esantys asmens duomenys gali būti saugomi ir ilgesnį laikotarpį, jeigu tai numato taikomi teisės aktai.

20. Galime perduoti Jūsų asmens duomenis tretiesiems asmenims, kurie mums padeda organizuoti ir vykdyti žaidimus ir kampanijas, taip pat tvarkyti šią interneto svetainę. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjai, kurjeriai ir kt. Jūsų duomenys taip pat gali būti perduoti tretiesiems asmenims, siekiant užtikrinti žaidimo ir kampanijų laimėtojų atrankos skaidrumą. Jūsų duomenys taip pat gali būti perduoti kompetentingoms institucijoms tais atvejais, kai to aiškiai reikalauja įstatymai.

21. Dalyviai (asmens duomenų subjektai) turi šias teises:
susipažinti su savo duomenimis ir gauti tvarkomų asmens duomenų kopijas;
reikalauti ištaisyti ar ištrinti asmens duomenis, riboti duomenų tvarkymą;
nesutikti dėl duomenų tvarkymo;
perduoti (perkelti) duomenis;
bet kuriuo metu atšaukti sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo. Tai nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui;
pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu.

22. Duomenims tvarkyti taikome saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir BDAR.

23. Siekdami užtikrinti, kad visi duomenys būtų apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo ar atsitiktinio praradimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo ar susipažinimo ir nuo visų kitų neteisėto tvarkymo formų, imamės būtinų techninių ir organizacinių priemonių.

Dalyvavimas Reklaminėje kampanijoje

24. Vienas asmuo gali laimėti tik vieną Prizą pagal vieną registraciją, tačiau jis gali registruotis daug kartų, kiekvieną kartą vienu metu nusipirkdamas EUCERIN produktų už 30 EUR ir daugiau, registruodamas naują pirkimo kvitą ir taip padidindamas galimybes laimėti.

25. Jei Reklaminės kampanijos dalyvis bandys kelis kartus užregistruoti vieną pirkimo kvitą, siekdamas padidinti savo galimybes laimėti, Reklaminės kampanijos Organizatorius turi teisę atšaukti šias registracijas neinformuodamas Reklaminės kampanijos dalyvio apie pirkimo kvito numerio unikalumą ir taip užtikrinti, kad Reklaminės kampanijos pagrindai atitiktų lygybės ir sąžiningo dalyvavimo principus.

26. Pirkimo kvite turi būti aiškiai ir įskaitomai nurodytas Reklaminėje kampanijoje dalyvaujančio produkto pavadinimas. Jei pirkimo kvite pateikta informacija yra neišsami, norint gauti prizą, būtina pateikti griežtos atskaitomybės kvitą su aiškiai nurodytu reklaminio produkto pavadinimu ir produkto pavadinimu, užrašytu kitoje kvito pusėje su pardavėjo parašu ir parašo transkripcija (iššifravimu). Pirkimo kvite taip pat turi aiškiai matytis pirkimo kvito numeris, kuris turi atitikti registruoto pirkimo kvito numerį, ir pirkimo laikotarpis, kuris turi būti nuo 2024 m. kovo 1 d. iki 2024 m. balandžio 30 d. laikantis šių Taisyklių.

27. Visiems Reklaminės kampanijos dalyviams, tinkamai registravusiems pirkimo kvitus nuo 2024 m. kovo 1 d. 00.01 val. iki 2024 m. balandžio 30 d. 23.59 val., bus suteikiama galimybė dalyvauti Reklaminėje kampanijoje, o laimėjusiems Prizai bus dalijami šiose taisyklėse nustatyta tvarka šiais etapais:

27.1. visi dalyviai, tinkamai užpildę registracijos formą Reklaminės kampanijos metu ir pateikę visus reikiamus duomenis internetinėje svetainėje www.eucerin.lt, galės dalyvauti žaidime ir laimėti pagrindinį prizą – „Novaturas“ kuponą pasirinktai kelionei bei EUCERIN produktų rinkinius;
27.2. visi Reklaminės kampanijos laimėtojai bus išrinkti atsitiktine tvarka, atsitiktinai išrenkant registracijas naudojant kompiuterinę programą;
27.3. „Novaturas“ kelionės kupono laimėtojas bus išrinktas naudojant atsitiktinės atrankos kompiuterinę programą pasibaigus Reklaminės kampanijos laikotarpiui. Su laimėtoju Vykdytojas susisieks gegužės 2 d.;
27.4. visi laimėtojai internetinėje svetainėje www.eucerin.lt bus viešai paskelbti 2024 m. gegužės 3 d.;
27.5. visus laimėtojų mokesčius už išduotus prizus sumokės Reklaminės kampanijos Vykdytojas UAB „Enivo LT“. 

28. Bendras dalyvių skaičius nežinomas, tačiau tikimasi, kad Reklaminėje kampanijoje gali būti apie 600 (šeši šimtai) dalyvių. Iš jų atsitiktine tvarka bus išrinkta 11 laimėtojų. Numatoma laimėjimo tikimybė: 600: 11.

29. Numatomos Reklaminės kampanijos dalyvio išlaidos: 30 EUR arba daugiau.

30. Visų laimėtojų vardai ir pavardės bei kvitų numeriai bus viešai skelbiami interneto svetainėje www.eucerin.lt nuo 2024 m. gegužės 3 d. Asmens duomenys pateikti internetinėje svetainėje www.eucerin.lt bus viešai prieinami iki 2024 m. gegužės 31 d.

31. Reklaminės kampanijos Vykdytojas UAB „ENIVO LT“ susisieks ir išsiųs prizus laimėtojams sutartu adresu Lietuvos Respublikos teritorijoje. „Novaturas“ kelionės kupono laimėtojas galės atsiimti savo prizą pateikdami asmens tapatybės dokumentą ir originalų produktų pirkimo kvitą fiziškai apsilankęs Vykdytojo nurodytoje vietoje. EUCERIN produktų rinkinių laimėtojai turės nusiųsti nuskenuotą pirkimo kvito kopiją su atitinkamu registracijos metu pateiktu kvito numeriu el. pašto adresu lottery@enivo.eu, kai tik su jais susisieks Vykdytojas ir paprašys, bet ne vėliau nei iki 2024 m. gegužės 3 d.

31.1. Jei Reklaminės kampanijos laimėtojas negali pateikti šiose Taisyklėse nurodytų produkto įsigijimą ir asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų arba šiuose dokumentuose esanti informacija nesutampa su informacija, nurodyta laimėtojo registracijos formoje, prizas nebus įteiktas.
31.2. Jei Reklaminėje kampanijoje registruoto pirkimo kvito numeris nesutampa su prizo įteikimo metu pateikto pirkimo kvito numeriu, pvz., skiriasi simbolių derinys ar tvarka, pirkimo kvito simbolių skaičius, yra papildomų simbolių arba kai kurie simboliai buvo pakeisti panašiais simboliais, todėl Reklaminės kampanijos Organizatoriui kyla įtarimų dėl bandymų sukčiauti, Organizatorius pasilieka teisę neteikti Prizo.
31.3. Vykdytojas susisieks su visais laimėtojais ne vėliau kaip iki 2024 m. gegužės 3 d. Pirmiausia, Vykdytojas išsiųs pranešimą jų nurodytu telefono numeriu, o negavęs laimėtojo atsakymo, susisieks telefonu.
31.4. Visų laimėtojų pirkimo kvitai bus išnagrinėti bendradarbiaujant su vaistinių tinklais, siekiant patikrinti jų autentiškumą ir užkirsti kelią bet kokiai nesąžiningai veiklai.
31.5. Prizai į grynuosius pinigus nekeičiami.
31.6. Laimėtojas turi teisę susisiekti su Vykdytoju iki 2024 m. gegužės 10 d. ir atnaujinti netikslius asmens duomenis, reikalingus tik prizo siuntimui paštu.

32. Prizų įteikimo laimėtojams metu Reklaminės kampanijos laimėtojai ir Reklaminės kampanijos Vykdytojas privalo pasirašyti „Novaturas“ 1500 EUR vertės perdavimo–priėmimo aktą. Pasirašę prizo perdavimo–priėmimo aktą, laimėtojai negali reikšti pretenzijų Reklaminės kampanijos Organizatoriui dėl prizo. 10 EUCERIN produktų rinkinių bus siunčiami paštu / per kurjerį, o pašto patvirtinimas apie EUCERIN produktų rinkinių pristatymą ir laimėtojų sutikimas juos priimti atitinka Prizo perdavimo–priėmimo akto pasirašymui, todėl laimėtojai negali reikšti pretenzijų Reklaminės kampanijos Organizatoriui dėl laimėto prizo. 

33. Reklaminės kampanijos Organizatorius nėra atsakingas už galimas prizų laimėtojų išlaidas / nuostolius, kurie gali atsirasti naudojant Prizus.

34. Reklaminės kampanijos dalyvis turi teisę reikšti pretenzijas dėl Reklaminės kampanijos eigos iki 2024 m. gegužės 17 d., pateikdamas rašytinį pareiškimą Reklaminės kampanijos Vykdytojui UAB „Enivo LT“ adresu Pernavas 42-2, Riga, LV-1009, Latvia. Visos pretenzijos bus išnagrinėtos, o dalyviui bus pateiktas atsakymas per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo rašytinio prašymo gavimo.

35. UAB „Enivo LT“ ir „NIVEA Polska Sp. z o.o.“ darbuotojams ir jų šeimos nariams draudžiama dalyvauti Reklaminėje kampanijoje. Jei ši sąlyga yra pažeista ir asmuo, neturintis teisės dalyvauti Reklaminėje kampanijoje, tampa jos laimėtoju, prizas lieka Reklaminės kampanijos sprendimus priimančiam subjektui – Organizatoriui „NIVEA Polska Sp. z o.o.“.

36. Reklaminės kampanijos taisyklės skelbiamos interneto svetainėje www.eucerin.lt. Reklaminės kampanijos Organizatorius turi teisę esant poreikiui keisti Taisykles be išankstinio įspėjimo, pakeitimus paskelbiant internetinėje svetainėje www.eucerin.lt.
 

1 priedas

Sutikimas dėl nepilnamečio dalyvavimo Reklaminėje kampanijoje ir asmens duomenų tvarkymo

Būdamas šio nepilnamečio (toliau – Konkurso, Reklaminės kampanijos dalyvis) įstatyminiu atstovu: nepilnamečio vardas ir pavardė: ________________________________________,

☐ pareiškiu, kad perskaičiau „NIVEA Polska Sp. z o.o“ (toliau – Organizatorius) organizuojamos Eucerin Reklaminės kampanijos taisykles;

☐ pareiškiu, kad sutinku su dalyvio dalyvavimu Konkurse, šio Konkurso taisyklėse nustatytomis sąlygomis;

☐ pareiškiu, kad sutinku dėl dalyvio veiklos, numatytos Konkurso taisyklėse, vykdymo;

☐ pareiškiu, kad esu informuotas dėl Reklaminės kampanijos dalyvio asmens duomenų (vardo, pavardės, el. pašto, adreso, telefono numerio, el. pašto adreso, pirkimo kvito numerio) tvarkymo šiais pagrindais: sutarties dėl dalyvavimo Reklaminėje kampanijoje vykdymas; Organizatoriui taikomų prievolių vykdymas; Organizatoriaus teisėtų interesų užtikrinimas;

☐ pareiškiu, kad sutinku dėl „NIVEA Polska Sp. z o.o.“ vykdomo Konkurso dalyvio asmens duomenų (vardo, pavardės, el. pašto, adreso) tvarkymu, siekiant siųsti reklaminius pranešimus;

☐ pareiškiu, kad sutinku dėl savo, kaip Konkurso dalyvio įstatyminio atstovo asmens duomenų, kuriuos pateikiau šiame sutikime (t. y. vardą, pavardę, ryšio su nepilnamečių pobūdį ir el. pašto adresą), tvarkymo, kurį vykdo Organizatorius, Konkurso organizavimo ir vykdymo tikslu. Žinau, kad bet koks toks sutikimas gali būti bet kada atšauktas, nepažeidžiant asmens duomenų tvarkymo, vykusio prieš sutikimo atšaukimą, teisėtumo. Sutikimas gali būti atšauktas siunčiant elektroninį laišką adresu: eucerin.info@beiersdorf.com.

Aš esu supažindinta(s), kad detalesnę informaciją dėl duomenų subjektų teisių, asmens duomenų saugojimo terminų ir pan. galiu rasti Reklaminės kampanijos Taisyklėse.

Vieta, data ________________________________________
Įstatyminio atstovo vardas, pavardė ______________________________________
Ryšys su nepilnamečiu: vienas iš tėvų / globėjas (ištrinti netinkamą)
Įstatyminio atstovo el. pašto adresas ______________________________________

________________________________________ 
(įstatyminio atstovo parašas)

2 priedas

Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo

Aš, [vardas, pavardė], [el. pašto adresas], sutinku / nesutinku (kaip pažymėta), kad Reklaminės kampanijos Organizatorius „NIVEA Polska Sp. z o.o., buveinė ul. Gnieznienska 32, 61-021, Poznanė (Poznan), Lenkija tvarkytų mano asmens duomenis žemiau pateiktais tikslais:

 

Sutinku

Nesutinku

 

kad mano asmeniniai duomenys būtų tvarkomi siekiant gauti reklaminius pranešimus, Organizatoriui ir (arba) NIVEA/EUCERIN prekės ženklui siekiant pasiūlyti teikiamas prekes ar paslaugas. Tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas [nurodykite kitus šiuo tikslu tvarkomus asmens duomenis] (asmens duomenys būtų saugomi 3 metus nuo sutikimo gavimo).


Aš esu supažindinta(s), kad aukščiau nurodytais tikslais mano asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu, o detalesnę informaciją galiu rasti Reklaminės kampanijos taisyklėse.

Esu informuotas, kad turiu: 
- teisę susipažinti su tvarkomais mano asmens duomenimis;
- teisę prašyti ištaisyti netikslius duomenis; 
- teisę ištrinti neteisėtai tvarkomus duomenis arba apriboti jų tvarkymą; 
- teisę nesutikti su duomenų tvarkymu; 
- teisę į duomenų perkeliamumą; 
- teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Sutikimas gali būti atšaukiamas siunčiant elektroninį laišką adresu: eucerin.info@beiersdorf.com.

__________________                ____________
(vardas, pavardė) (parašas)